onderzoek / research

Recently I successfully completed a Master’s study (2018) with a research called Change and Place. With this research I express my desire to distance myself from what is regulated and to reconsider what is possible, taking into account that in the present time of ecological problems it has become clear that not everything is possible and that changes always take place on the spot. I want to show this in performances and for that I use meeting, mapping and assembling as tools to analyze a place as a crime scene, theatre and archaeological dig, where the artefacts can be objects, people and events. That makes my work very landscape-only, but that landscape is socially rather than material. Because of the Change & Place research, my work could become political again while refusing the precooked spectacle; so that I can try to understand, by making new work, why we do not really respond to the announcements of major disasters.

 

Een sleuteltheorie in mijn recente ontwikkelingen is de Gaia-hypothese zoals ontwikkeld door James Lovelock opnieuw onder mijn aandacht gebracht door een reeks lezingen door Bruno Latour (2017). Het verbindt me met mijn eigen achtergrond in de milieukunde. Met andere woorden: misdaad, conflicten en veronderstellingen zijn mondiaal en lokaal, hebben betrekking op individuen en iedereen in een tijdperk met milieuproblemen en transindividuele ontwikkelingen. Dit vragt om onderoek en performances.

A key theory in my recent developments is the Gaia hypothesis as developed by James Lovelock brought to my attention again through a series of lectures by Bruno Latour (2017). It reconnects me with my own background in environmental science. In other words crime, conflict and assumptions are global and local, concerning the individual and everybody in an era with environmental problems and transindividual developments. This raises possibilites for both research and performance.

Met het doen van onderzoek kwam de herontdekking van mezelf als kunstenaar met sterke zorgen over eigendom, milieuproblemen en de wens om te creëren en te spelen. Met de verschillende samenwerkingen die ik had tijdens het onderzoek, het schrijven van libretto’s en het definiëren van mijn interesse in de heterotopische kwaliteit van site- en locatiespecifiek theater, kon ik concluderen dat ik ernaar streef operateske voorstellingen te maken om mensen aan te raken en discussie te genereren, bij voorkeur op locatie. Dit houdt in dat ik werk met een intentie die politiek is in plaats van alleen maar vermakelijk en laat zien dat ik me bewust ben van mijn eigen niet-weten.

With the research came the re-discovery of myself as an artist that has strong concerns about ownership, environmental issues and the desire to create and perform. With the different collaborations I had during the research, writing libretto’s and define my interest in the heterotopic quality of site and site-specific theatre, I could also conclude that I strive for making operatic performances to touch people and generate discussion, preferably site-specific. This entails working with a site-specific intention that is political rather than merely entertaining, and showing my awareness of my own not-knowing.

I-land, final presentation at ArtEZ

 

 

References:

Bruno Latour, ‘Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime’, Polity, Aug 2017