theater / theatre

Het onderzoek veranderde me opnieuw in een kunstenaar-onderzoeker, die een veelvoud aan rollen op zich neemt: scriptschrijver, uitvoerend kunstenaar en onderzoeker. Daarom besluit ik graag met te stellen dat een veilige ruimte nodig is om te doen en te zeggen wat je wilt en verantwoordelijkheid te nemen voor het delen van inzichten. Gebruik (de) theater als een hulpmiddel, een hulpbron en een kloof; onderzoek, repeteren en uitvoeren.

Locatie-specifiek theater kan politiek zijn, zonder per se spektaculair te zijn, en toch grotesk als een opera.

Site-specific theatre could be political, anti-spectacle, in an operatic grotesque way.

 

 

 

 

The research again turned me into an artist-researcher, taking on a multiplicity of roles: script writer, performer and researcher. Therefore I like to conclude with stating that a safe space is needed to do and say what you want and take responsibility for sharing insights. Use (the) theatre as a tool, a resource and a gap; research, rehearse and perform.

My work has previously been described as a mix of the works by Joseph Beuys and Roald Dahl (Fritz Brantley, East Bay Express, 2005, vol 27), I hope to be able to enrich this with the more contemporary ideas of Erin Manning and Bruno to create science fiction that like all serious fiction, however funny, is a way of trying to describe what is in fact going on, what people actually do and feel, how people relate to everything else in this vast sack, this belly of the universe, this womb of things to be and tomb of things that were, this unending story’ (Ursula Le Guin, The carrier bag of fiction, p.154).

Als ik naar de opvattingen over opera kijk, dan gebruik ik de meeste van de opera gereedschappen als een amateur. Ik ben zeker niet opgeleid voor de meeste taken, maar ik gebruik het idee van een DIY Opera als een hulpmiddel om structuur te creëren, scenografische oplossingen te vinden en muziek als een ruggengraat te gebruiken. Dramaturgisch denk ik dat problemen, die ons allemaal aangaan, op het podium overdreven moeten worden, waar het uitvoeren van dood en vernietiging is toegestaan ​​met het gebruik van veel theatrale effecten.

When looking at the received conception of an opera, I use most of its operatic tools as an amateur. I am not specifically trained for most tasks, but I use the idea of a DIY Opera as a tool to create structure, find scenographic solutions and use music as a backbone. Dramaturgically I think that problems, which concern all of us, must be exaggerated on stage, where performing death and destruction is allowed with the use of a lot of theatrical effects.

Aangezien ik vaak draagbare residenties gebruik als een hulpmiddel, en mijn werk beschouwd kan worden als site-generiek, reizend en verplaatsbaar, is het mobiele karakter van mijn werk een overbrugging tussen disciplines, sociale verschillen en verschillende landschappen.

As I often use portable residencies as a tool, and my work can be considered as site-generic, roaming and itinerate, the mobile character of my work is an act of bridging between disciplines, social differences and various landscapes.

Ik werk met de volgende uitspraken: “ik heb een veilige ruimte nodig om te doen en te zeggen wat ik wil, rekening houdend met wat mogelijk is. Een voorstelling over de geschiedenis als een plaats delict, behandelt gebeurtenissen als artefacten. Ik doe locatie specifiek onderzoek. Ik streef ernaar om sociaal bewustzijn te bespreken. Weten is gemakkelijk, niet weten is veel moeilijker. Ik erken en herken eigenaarschap en neem verantwoordelijkheid voor het delen van inzichten. Repeteren! En gebruik (het) theater als een hulpmiddel, een hulpbron en een kloof”.

It is all part fantasy, part humand and part sci-fi!

I work along the following statements: “I need a safe space to do and say what I want, taking into consideration ‘the possible’. A performance about history as a crime scene, deals with events as artefacts. I do site-specific research. Through it I aim to discuss social awareness. Knowing is easy, not-knowing is a lot harder. Recognise ownership and take responsibility for sharing insights. Rehearse! And use (the) theatre as a tool, a resource and a gap”.