Van TAIR naar FAIR / From TAIR to FAIR

Update: Marike en Clara hebben in december de naam onthuld van hun prachtige locatie en er gelijk een website aangekoppeld, je kunt De Kleine Uil hier vinden. / In December Marike and Clara revealed the name of their beautiful location and immediately linked it to a website, you can find De Kleine Oil here.

Omdat wij, Marike en Clara, net zijn begonnen met het creëren van onze plek in Laloukas, hebben we veel ideeën en veel enthousiasme. Eén van onze ideeën is dat we een manier zouden kunnen opzetten om vijgen te doneren aan sociale keukens in Athene en in lijn met dat idee hebben we ook een project verzonnen met de naam ‘Fungi for the People’. We hebben geen idee hoeveel werk het is, of het economisch haalbaar en legaal is, maar het idee is erg leuk en het mag nog groeien. /  Since Clara and I, Marike, are just starting with creating our place in Laloukas, we have many ideas and a lot of enthusiasm. One of our ideas is that we might set up a way to donate figs to social kitchens in Athens and in line with that idea we thought up a project called ‘Fungi for the People’. We have no idea yet how much work it is, if it’s economically doable, legal, but it really is a great idea and it can grow.

Na 7 jaar in Athene was het tijd om de stad uit te gaan en dichter bij de natuur te leven en daarom kochten we dit jaar een stuk land (3000m2) met een huis in een dorpje dichtbij Argos. Ons land heeft 80 vijgenbomen, 20 sinaasappelbomen, een aantal granaatappelbomen en heel veel druivenranken. We zijn direct begonnen met een moestuin, terwijl de vijgen deze zomer nog gewoon door de buren worden geoogst, die er jam van maken. Maar er blijft echt genoeg over voor ons. / After 7 years in Athens it was time to leave the city and live closer to nature and that is why this year we bought a piece of land (3000m2) with a house in a village near Argos. Our property has 80 fig trees, 20 orange trees, a number of pomegranate trees and many grape vines. We immediately started a vegetable garden, while this year the figs are still being harvested by our neighbors, who make jam from them. But there really are plenty left for us.

Hoewel de vorige eigenaren altijd biologisch hebben gewerkt, is er nog heel veel te verbeteren aan het land. In de omgeving is water een groot probleem, het grondwater dat nu wordt opgepompt voor irrigatie heeft te veel zout, waardoor verzilting in de komende jaren ervoor gaat zorgen dat er steeds minder oogst zal komen. Daarnaast heeft de vorige eigenaar de gewoonte doorgezet om het land tussen de bomen een paar keer per jaar om te ploegen om het onkruid weg te halen. Dat zorgt er niet alleen voor dat er meer water verdampt, maar ook dat het bodemleven zichzelf minder goed in stand kan houden. / Although the previous owners have always worked the land organically, there is still a lot of room for improvement. Water is a major problem in the area, the groundwater that is now pumped for irrigation has too much salt, which means that salinization will result in fewer and fewer harvests in the coming years. In addition, the previous owner, our neigbors, continue the habit of plowing the land between the trees a few times a year to remove the weeds. This not only causes more water to evaporate, but also that soil life is less able to maintain itself.

We zijn een aantal planten kwijtgeraakt door luizen. Nu zien we dat lieveheersbeestjes  besloten hebben zich in onze tuin te settelen. Wij heten de natuurlijke vijand van de luis natuurlijk van harte welkom. / We have lost a number of plants due to aphids. Now we see that ladybugs have decided to settle in our garden. We naturally welcome the natural enemy of the louse.

We zijn intussen begonnen om te leren over permacultuur: het creëren van een agrarisch ecosysteem dat zichzelf beter in stand kan houden, zonder dat we iets toevoegen, dus geen chemicaliën, maar ook geen koper en zelfs biologisch verantwoorde toevoegingen. Door minder in te grijpen geef je de natuur de kans om dingen op te lossen, terwijl je meestuurt en selecteert om een situatie te creëren waarin je land hebt met gezonde, rijke grond én een mooie oogst. / Recently we have started to learn about permaculture: creating an agricultural ecosystem that can better maintain itself, without adding anything, so no chemicals, but also no copper and even biologically responsible additives. By intervening less you give nature the opportunity to solve things, while you guide and select to create a situation in which you have land with healthy, rich soil and a good harvest.

Begin van de zomer kwamen we een uitnodiging tegen voor het Fungi Regeneration Lab: een seminar van twee weken in de bergen van Noord-Peloponnesos over de rol van fungi in regeneratieve landbouw. / Early this summer we received an invitation to the Fungi Regeneration Lab: a two-week seminar in the mountains of Northern Peloponnese on the role of fungi in regenerative agriculture.

In het schrijven van de aanmelding voor deze seminar ontstond samen met Henry het idee om de TAIR naar Griekenland te laten komen om FAIR te worden: Fungi Artist In Residence. / When writing the registration for this seminar, together with Henry, the idea arose to have the TAIR come to Greece to become FAIR: Fungi Artist In Residence.

Het Fungi Regeneration Lab is inmiddels achter de rug. We hebben heel veel kennis opgedaan over paddenstoelen, compost en grond. En we hebben gebouwd aan een fantastisch netwerk met inspirerende mensen veel kennis hebben op het gebied van permacultuur en fungi. Een echte veranderende ervaring omdat het ervoor heeft gezorgd dat de dromen en ideeën die we hebben voor ons land en de plek die we willen maken van ons huis, ineens gewoon praktische plannen zijn geworden. En dat er mensen blijken te zijn die daar kennis over hebben en die ons verder kunnen helpen. Dus we kunnen veel meer echt aan het werk en echt stappen zetten, er is veel meer richting en visie, het heeft veel meer vorm gekregen. / The Fungi Regeneration Lab is now behind us. We have gained a lot of knowledge about mushrooms, compost and soil. And we have built a fantastic network with inspiring people who have a lot of knowledge in the field of permaculture and fungi. A truly transformative experience because it has made the dreams and ideas we have for our arable land and the place we want to make our home suddenly become practical plans. And that are people who share knowledge and can help us. So we can really get to work with much more direction and vision and a view as it is concrete and real.

In de toekomst werken we aan het regenereren van ons land. Misschien gaan sommige bomen weg en komen er andere bomen voor in de plaats. Zeker komen er veel meer planten, struiken, boompjes en bomen (google maar eens op ‘syntropic farming’). We hopen een gezond en rijk stuk land te creëren, waar we steeds meer ons eigen eten produceren. En we willen voldoende produceren om het ook met anderen te kunnen delen. / Going forward, we are working to regenerate our land. Perhaps some trees will disappear and other trees will take their place. There will certainly be many more plants, shrubs, trees and trees (just google ‘syntropic farming’). We hope to create a healthy and rich piece of land, where we increasingly produce our own food. And we want to produce enough so that we can share it with others.

Some mushrooms experiments elsewhere on the farm, we continue on new pages sharing new information soon

Fungi zullen hierbij in alles een rol spelen want het netwerk van schimmeldraden (mycelium) in de grond zal de bomen helpen om meer voedingstoffen en water uit de grond te halen. En door fungivriendelijke compost te creëren werken we aan een betere voedingsbodem voor een grotere diversiteit aan planten. Natuurlijk gaan we ook paddenstoelen produceren, eetbare paddenstoelen zoals oesterzwammen en misschien zelfs shiitake. En mogelijk medicinale paddenstoelen zoals reishi en lions mane (Hericium Erinaceus). De laatste kan mogelijk helpen in de behandeling van Alzheimer wat ons weer terugbrengt bij Elles Kiers (zie link) en de Stichting Proef me. . / Fungi will play a role in everything because the network of fungal threads (mycelium) in the soil will help the trees to extract more nutrients and water from the soil. And by creating fungi-friendly compost we are working on a better breeding ground for a greater diversity of plants. Of course we will also produce mushrooms, edible mushrooms such as oyster mushrooms and maybe even shiitake. And possibly medicinal mushrooms such as reishi and lion’s mane (Hericium Erinaceus). The latter may possibly help in the treatment of Alzheimer’s, which brings us back to Elles Kiers (see link) and the Proef Me Foundation.

Wij, de FAIR en jij? / We, the FAIR and you?

Wij zullen intussen ons eigen bier brouwen en de overgebleven eiwit- en energierijke bierbostel gebruiken als basis voor het groeien van paddenstoelen. Van de druiven die we hebben (die voor wijn niet zo geschikt zijn) stoken we een basisalcohol voor een tinctuur van reishi en lions mane. / Meanwhile we will brew our own beer and use the remaining protein and energy-rich spent grains as a basis for growing mushrooms. We distill a base alcohol from the grapes we have (which are not very suitable for wine) for a tincture of reishi and lion’s mane.

De FAIR (voorheen TAIR) wordt onze mobiele bibliotheek, werkplaats, logeerkamer en keuken, en tevens een plek voor inspiratie en experimenten. /The FAIR (former TAIR) will be our library, workshop, guest room and kitchen, and also a place for inspiration and experiments.

We zullen in de FAIR andere makers uitnodigen, en ook vrijwilligers, vrienden en familie. Het hele “mycelium” van kennis en ideeën waar een ieder aan kan toevoegen en van kan proeven. Waar jij mogelijk ook onderdeel van wilt zijn (stuur gerust een mail naar proefme[at]landscapelabs.nl) /We will receive other makers at the FAIR, volunteers, friends and also family. It hopefully becomes a “mycelium” of knowledge and ideas to which every visitor can add and have a taste from. Where you might also want to be part of (feel free to send an email to proefme[at]landscapelabs.nl).

Steun de kleine Odyssey van de TAIR naar Argos met een euro per kilometer via Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096/ Support the Little Odyssey with the TAIR to Argos with one euro per kilometer via Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096.