Landschapsbiografie / Landscape biography

Landschap is duidelijk een drager van emoties voor gebruikers en bewoners van een gebied. Hierin functioneren portable verblijfplaatsen als mobiele kenniswerkplaatsen. Waar films worden geproduceerd als een duurzame dragers voor verhalen. En waar vanuit theater gemaakt kan worden als vertolker van films over landschap.

 Landscape is the bearer of emotions for users and inhabitants of an area. In which residencies can function as mobile school-library-workshops. In which film can be the sustainble bearer for stories and where theatre can become the interpreter of movies in landscapes.

— Onder het landschap verstaan we meestal het fysieke landschap, maar er is ook een sociale en innerlijke dimensie in het landschap. In debatten wordt de term ‘landschap’ op verschillende wijzen gebruikt, wat tot verwarring leidt. Om meer duidelijkheid te scheppen, maak ik onderscheid in drie verschijningsvormen van het landschap. Ten eerste matterscape, het landschap zoals dat bestaat in de fysieke realiteit, bestaande uit fysieke objecten en processen. Uitspraken over matterscape zijn geldig als ze waar zijn. Ten tweede powerscape, het landschap zoals dat bestaat in de sociale realiteit, bestaande uit normen voor het gedrag van mensen met betrekking tot de omgeving. Uitspraken over powerscape zijn geldig als ze juist zijn. Ten derde mindscape, het landschap zoals dat bestaat in de innerlijke realiteit, het landschap zoals dat beleefd wordt door een individu. Uitspraken over mindscape zijn geldig als ze waarachtig zijn.

Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experience Dissertation Wageningen University, ISBN 90-8504-520-7

IMG_9557

Met bovenstaande word een eerste aanzet gegeven tot wat we vanaf nu landschapsbiografie zullen noemen. Geen harde wetenschap maar een kennisvergaring die gestoeld is op waarnemen en denken. Want locatie en landschap doen er toe. We zijn hier allemaal tijdelijk en geven vorm aan het landschap.

Geography has always led history by the hand, certainly so where history is written into the landscape

(‘A hedge bank history of Welsh history’ by Kewith Nurse, Cambria, the National magazine of Wales, 2009).

– When We talk about landscape most often we talk about the physical landscape, but landscape has also social and emotional aspects. In talks about landscape different meanings are meant in the same talk, often provoking confusion. To create more clarity I describe three appearances landscape can have. First of all, matterscape is the landscape in its material reality, being physical and always changing. Statements about matterscape are valid when they are true. Second, powerscape is the landscape as it functions in the social reality, consisting of social values for the behaviour of people in relation to their surrounding. Statements about powerscape are valid when they are correct. Thirdly mindscape is the landscape, as it exists in the mind, the landscape people experience. Statements about mindscape are valid when they are truthful.

(Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experienceDissertation Wageningen University, ISBN 90-8504-520-7, http://www.academia.edu/3071326/The_production_of_mindscapes_a_comprehensive_theory_of_landscape_experience)

With the above we make a first step towards writing a landscape biography. But not as a real science but a gathering of knowledge based upon perception and thinking in which location and landscape are important. As individuals we are here temporary and together as humans we shape the landscape.