Landscape Labs & Landscape biography

Ministry of Nature and Culture, 2007, i.c.w. PeerGrouP

Een landschap is mensenwerk. Landscape labs is artistiek mensenwerk waarbij we plekken, plaatsen, regio’s en gebieden willen verbinden door meer aan de weet te komen over de rol van de mens in zijn leefomgeving, in zijn landschap, in zijn land. Maar niet door te polariseren en verschillen te accentueren omwille van het accentueren. Maar door scripts te schrijven voor voorstellingen die echt ergens thuis horen en die te spelen in het landschap. Waar het publiek iets bekends ziet maar op een nieuwe manier getoond. Door kunstenaars uit te nodigen hun visie los te laten op het landschap. Waarbij de kunstenaar als nieuwe bewoner van een plek of streek even het luisterend oor is van de bewoners. En nieuwe kunst maakt waar geen museum is. En waar filmmakers beelden schieten die vertoond worden waar even een bioscoop is. Maar waar het geen festival is. Waar het even in ‘der lauf der dinge’ van dat landschap is.

Uiteraard speelt initiator Henry Alles een grote rol bij de uitvoering van de nieuwe projecten. En verzameld hij mensen per project die daar bij kunnen horen maar er ook bij willen horen. En uiteraard zal er eten bij zijn. En zullen professionals en amateurs naast elkaar werken. En laten we vergeten niet een documentaire te maken. Om op tafel te kunnen leggen als er ergens anders aan een nieuw project gewerkt wordt.

BEER FOR EVERYBODY!

Humans make a landscape. Landscape labs is artistic work by humans. In which we want to connect spots, places, regions and larger area’s by getting to know more about the people living in their habitat, in their landscape, their country. But not by polarisation or merely accentuating differences because of the act of accentuating. But by writing scripts for plays that really belong somewhere and are played in the landscape. Where the audience sees the things they know in a new light. By inviting artists to show their view on particular landscapes and let these artists be the listening ears for the inhabitants. Where these artists make new work where there is no museum. And where moviemakers shoot images and show them in temporary cinemas. Where there is no festival. But where even the artworks are just part of the ‘natural cause of things’.

The initiator Henry Alles will play a big part in the Landscape labs projects. And of course he invites the right people that love to be in this or that particular place. And there will be food to share as usual. And professionals and amateurs will work alongside of each other. And let’s not forget to edit a documentary. To take with us and show when we are working at a different location because there might be a question about what is going on here or there.

Landschap is duidelijk een drager van emoties voor gebruikers en bewoners van een gebied. Hierin functioneren portable verblijfplaatsen als mobiele kenniswerkplaatsen. Waar films worden geproduceerd als een duurzame dragers voor verhalen. En waar vanuit theater gemaakt kan worden als vertolker van films over landschap.

 Landscape is the bearer of emotions for users and inhabitants of an area. In which residencies can function as mobile school-library-workshops. In which film can be the sustainble bearer for stories and where theatre can become the interpreter of movies in landscapes.

— Onder het landschap verstaan we meestal het fysieke landschap, maar er is ook een sociale en innerlijke dimensie in het landschap. In debatten wordt de term ‘landschap’ op verschillende wijzen gebruikt, wat tot verwarring leidt. Om meer duidelijkheid te scheppen, maak ik onderscheid in drie verschijningsvormen van het landschap. Ten eerste matterscape, het landschap zoals dat bestaat in de fysieke realiteit, bestaande uit fysieke objecten en processen. Uitspraken over matterscape zijn geldig als ze waar zijn. Ten tweede powerscape, het landschap zoals dat bestaat in de sociale realiteit, bestaande uit normen voor het gedrag van mensen met betrekking tot de omgeving. Uitspraken over powerscape zijn geldig als ze juist zijn. Ten derde mindscape, het landschap zoals dat bestaat in de innerlijke realiteit, het landschap zoals dat beleefd wordt door een individu. Uitspraken over mindscape zijn geldig als ze waarachtig zijn.

Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experience Dissertation Wageningen University, ISBN 90-8504-520-7

– When We talk about landscape most often we talk about the physical landscape, but landscape has also social and emotional aspects. In talks about landscape different meanings are meant in the same talk, often provoking confusion. To create more clarity I describe three appearances landscape can have. First of all, matterscape is the landscape in its material reality, being physical and always changing. Statements about matterscape are valid when they are true. Second, powerscape is the landscape as it functions in the social reality, consisting of social values for the behaviour of people in relation to their surrounding. Statements about powerscape are valid when they are correct. Thirdly mindscape is the landscape, as it exists in the mind, the landscape people experience. Statements about mindscape are valid when they are truthful.

(Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experienceDissertation Wageningen University, ISBN 90-8504-520-7, http://www.academia.edu/3071326/The_production_of_mindscapes_a_comprehensive_theory_of_landscape_experience)

IMG_9557

Met bovenstaande word een eerste aanzet gegeven tot wat we vanaf nu landschapsbiografie zullen noemen. Geen harde wetenschap maar een kennisvergaring die gestoeld is op waarnemen en denken. Want locatie en landschap doen er toe. We zijn hier allemaal tijdelijk en geven vorm aan het landschap.

With the above we make a first step towards writing a landscape biography. But not as a real science but a gathering of knowledge based upon perception and thinking in which location and landscape are important. As individuals we are here temporary and together as humans we shape the landscape.

Geography has always led history by the hand, certainly so where history is written into the landscape

(‘A hedge bank history of Welsh history’ by Kewith Nurse, Cambria, the National magazine of Wales, 2009).