In the future_future there will be love! (Next Generation 2022)

Over rimpelingen in de tijd, site en de toekomstige toekomst! / About ripples in time, site and the future future!

Omdat ons huidige systeem van echt alles een product heeft gemaakt, zelfs de toekomst, spreek ik over de toekomstige toekomst als ik het heb over de echte onbekende toekomst. / As our current system has made anything into a product, even the future, I talk about the future future when I refer to the real unknown future.

Stel je een oppervlak voor dat gevuld is met naar buiten gaande rimpelingen van de tijd, vanaf dit moment naar de toekomstige toekomst. Ik nodig je uit om naar dit oppervlak te komen en samen met mij de bekende toekomst en de mogelijke fictie van de toekomstige toekomst te verkennen. / Imagine a surface filled with outwards going ripples of time, from this moment going into the future future. I invite you to come onto this surface and explore with me the known future and the possible fiction of the future future.

23/24 september 2022 gingen we tijdens de NEXT GENERATION in op de actualiteit in de Spoorzone (Zwolle), een verzonnen landschap van de toekomst dat gaat over water, klimaat en mensen en verzamelden we een lijst met mogelijke innovaties in de nabije toekomst om een ​​fictieve rit naar de toekomstige toekomst te beginnen. Wij, als archeologen van de toekomst, dachten na over wat er is gebeurd en wat er kan gebeuren. Dit alles kon alleen worden gedaan in een sociale bijeenkomst waar dromen en samenwerking konden gedijen. Zie de foto’s, foto van groep door Christein van Hoffen).

Ik nodig je uit bij meer van In the future there will be love en ik beloof dat het ideeën zal genereren voor echte verandering nu en een mogelijkheid om in de toekomst te dansen.

23/24 September 2022 at the NEXT GENERATION meeting we considered current issues at the Spoorzone (Zwolle), a made up landscape of the future that is talking of water, climate and people and collected a list of possible innovations in the near future to start a fictional ride into the future future. We, as archaeologists of the future, considered what happened and what might happen. All of this done in a social gathering where dreams and co-operation could thrive. See the pictures below.

I invite you to more of In the future there will be love and promise it will give in return some ideas for real change now and a possibility to dance in the future future.

Op een ander moment zou je het volgende kunnen overwegen / At a different moment you might consider the below:

Wat als je de huidige hiërarchische indeling van je land loslaat en er opnieuw naar gaat kijken. Wat zou er veranderen als de overheid iedere vier jaar in een andere regio te gast is? Of wat als een zwaar debat daar zou plaatsvinden waar het probleem speelt? Wat als de organisatie niet alleen gevormd wordt door het hogere doel maar ook door de plek waar de organisatie huist? Dan wordt toch ook duidelijk dat de huidige indeling allerlei territoriale ongelijkheid veroorzaakt?

What if you let go of the current hierarchical division of your country and start looking at it again. What would change if the government visited a different region every four years? Or what if a heavy debate were to take place where the problem is? What if the organisation is not only shaped by the higher purpose but also by the place where the organisation is located? Then it also might become clear that the current division causes all kinds of territorial inequalities?